Frans 6

Meer nog dan in de voorgaande jaren wordt in dit leer-jaar de nadruk gelegd op het communiceren: de cursist leert zich accuraat en vlot uitdrukken, zowel in formele als in informele situaties.

Grammaticale correctheid, accurate uitspraak en cor-rect gebruik van de woordenschat worden aan de hand van communicatieve taakgerichte activiteiten bijgebracht. 
De lees- en luistervaardigheid worden verder getraind aan de hand van authentieke documenten zoals (uittreksels uit) kranten, tijdschriften, documentaires, radio- en televisieprogramma’s.

In informele situaties (bv. op het werk of op reis) leert de cursist een standpunt innemen en zijn mening verdedigen over actuele onderwerpen als bv. genetische manipulatie en ecologie. 
In formele situaties leert hij zich behelpen in contacten met officiële instanties als politie en immigratiediensten. 
Hij leert officiële documenten accuraat invullen (bv. om een visum te bekomen), klachten formuleren en pareren bij een officiële instantie.

Voorkennis

Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet je de vijf voorgaande jaren met succes gevolgd hebben of beschikken over de kennis die overeenkomt met dit niveau. In de loop van de 1ste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.