A6 Engels 2, 80 lestijden

Vereiste voorkennis

A5 Engels 1

Leerinhoud
 • Overlegsituaties in twee- en groepsgesprekken zoals meetings en briefings.
 • Mondelinge en schriftelijke behandeling van klachten op een klantvriendelijke wijze.
 • Gebruik van multimedia voor diverse communicatieve doeleinden (presentaties, analyses, besprekingen van grafieken en tabellen).
 • Gebruik van elektronische hulpbronnen (internet, e-mail...) bij diverse communicatiesituaties.
 • Zelfstandig analyseren, schematiseren en weergeven van informatieve, preieve en argumentatieve teksten.
 • Complexere (handels)brieven, faxberichten, memoranda en e-mailberichten zoals een verzoek, inwilliging, klachtenbrief en voorstel, excuusbrief, geruststelling, afwijsbrief, slechtnieuwsbrief, goodwillbrief, sollicitatiebrief en cv vloeiend en accuraat schrijven.
 • Vloeiend en accuraat een informatieve tekst, notulen van een vergadering, een briefing of persmededeling schrijven.
 • Bondige verslagen naar aanleiding van bijvoorbeeld een bezoek of telefoonboodschap.
 • Vloeiend en accuraat een zakelijke informatieve, preieve en argumentatieve tekst analyseren en synthetiseren.
 • Functioneel taalgebruik in diverse contexten zoals voorlichtingsdiensten, vrije tijd, nutsvoorzieningen, onthaal, klimaat...
 • Kennis van het taalsysteem (grammatica)
 • Algemene taalhandelingen
Competenties De cursist kan zich vlot en accuraat mondeling en schriftelijk uitdrukken in communicatiesituaties zowel in de beroepscontext als in alledaagse situaties. De cursist communiceert effectief en efficiënt in de zakelijke vreemde taal zowel schriftelijk/receptief als mondeling/productief. Bij tweegesprekken en vergaderingen kan hij zich luistervaardig maar ook assertief opstellen. Doordat hij kan notuleren en rapporteren, draagt hij ten slotte bij tot efficiënt werkoverleg en continuïteit in het beleid van de organisatie. Hij kan vlot en efficiënt een complexer(e) zakelijke brief, memorandum, e-mailbericht of fax opstellen in overeenstemming met de gangbare normen. De cursist kan efficiënt teksten lezen en schrijven, tweegesprekken en groepsgesprekken voeren en diverse bronnen en hulpmiddelen gebruiken voor communicatieve doelen.
Leermaterialen

Online syllabus

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.