InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Andries, Manitobalaan 48Donderdagavond18u10-21u40 + afstandsonderwijsBraems Franky07/02/2019 120180€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

A5 Engels 1, 120 lestijden

Vereiste voorkennis

De cursist die Nederlands niet als moedertaal heeft, heeft de specifieke eindtermen van Engels richtgraad 2.3 verworven.

Met andere woorden, hij moet ofwel een certificaat richtgraad 2.3 behaald hebben, ofwel via een vrijstellingsproef aantonen dat hij Engels richtgraad 2.3 verworven heeft.

Leerinhoud
 • Voldoende vlot en accuraat omgaan met onbekenden per telefoon of in tweegesprekken zoals het baliegesprek of het interview.
 • Verwelkoming van bezoekers aan een bedrijf of organisatie, bezoekers aankondigen, kennismaken, gastvrijheid tonen, zelf te woord staan, verzoeken inwilligen, bezoekers aan internen voorstellen en/of omgekeerd.
 • Een eenvoudige presentatie geven over onderwerpen zoals een product of een dienst met behulp van grafisch materiaal en moderne audiovisuele media Cijfermateriaal, grafieken en tabellen kritisch analyseren en uitleggen.
 • Geschreven teksten of audiovisuele documenten aan de hand van
 • aantekeningen schriftelijk (schematisch) en mondeling samenvatten en becommentariëren.
 • Voor zichzelf aantekeningen maken als voorbereiding bijvoorbeeld van een telefoongesprek of naar aanleiding van een vergadering
 • Analyse en synthese van informatieve, preieve en argumentatieve zakelijke teksten via begrijpend lezen (scannen en skimmen) en de hoofdzaken ervan samen te vatten.
 • Eenvoudige (zaken)brieven ( persoonlijke semi-formele, formele) schrijven zoals een uitnodiging, regeling in verband met
 • afspraken en zakenreizen, hotel en stand reserveren, felicitatie, bedanking, condoléance.
 • Handelsbrieven, faxberichten, memoranda en –mailberichten voldoende accuraat en lezersgericht schrijven over onderwerpen zoals inlichtingen, prijsaanvraag, offerte, bestelling, verpakking, verzending, betaling, vervoer, verzekering, bank, douane
 • Een instructie of aanwijzing voor producten of diensten begrijpen en schrijven in de vorm van een kattebelletje, memorandum,
 • nota of standaarddocument.
 • Zowel nagespeelde elementaire beroepssituaties oefenen (zoals rollenspel, simulatie) als werkelijke communicatie (zoals discussie, debat) aan de hand van actuele en socio-economische teksten.
 • Blijk geven van attitudes en vaardigheden zoals zin voor zelfstandigheid, accuraatheid, analytisch en synthetisch
 • denkvermogen, resultaatsgericht werken, flexibiliteit, organisatievermogen, stijl in omgangsvormen, verantwoordelijkheid,
 • zelfstandigheid, assertiviteit en persoonlijke creativiteit.
 • Functioneel taalgebruik in diverse contexten zoals contacten met officiële instanties, afspraken en regelingen, consumptie, vrije tijd…
 • Kennis van het taalsysteem (grammatica)
 • Algemene taalhandelingen
Competenties De cursist kan zich vlot en accuraat mondeling en schriftelijk in eenvoudige communicatiesituaties zowel in de beroepscontext als in alledaagse situaties uitdrukken. De cursist communiceert effectief en efficiënt in de zakelijke vreemde taal zowel schriftelijk/receptief als mondeling/productief. Bij tweegesprekken en vergaderingen kan hij zich luistervaardig maar ook assertief opstellen. Doordat hij kan notuleren en rapporteren, draagt hij ten slotte bij tot efficiënt werkoverleg en continuïteit in het beleid van de organisatie. Hij kan vlot en soepel een eenvoudige en courante zakelijke brief, memorandum, emailbericht of fax opstellen in overeenstemming met de gangbare normen. De cursist kan efficiënt teksten lezen en schrijven, aantekeningen maken, tweegesprekken voeren, een eenvoudige presentatie geven en bezoekers verwelkomen.
Leermaterialen

Online syllabus

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.