A3 Frans 1, 120 lestijden

Vereiste voorkennis

De cursist die Nederlands niet als moedertaal heeft, heeft de specifieke eindtermen van Frans richtgraad 2.3 verworven.
Met  andere  woorden,  hij  moet  ofwel  een  certificaat  richtgraad  2.3 behaald hebben, ofwel via een vrijstellingsproef aantonen dat hij Frans richtgraad 2.3 verworven heeft.

Leerinhoud
 • Voldoende vlot  en  accuraat  omgaan met onbekenden  per telefoon of in tweegesprekken zoals het baliegesprek of het interview
 • Verwelkoming   van   bezoekers   aan   een   bedrijf   of   organisatie, bezoekers aankondigen,  kennismaken,  gastvrijheid  tonen,  zelf  te woord    staan,    verzoeken    inwilligen,    bezoekers    aan    internen voor stellen en/of omgekeerd
 • Een  eenvoudige  presentatie  geven  over  onderwerpen  zoals  een product   of   een   dienst   met   behulp   van   grafisch   materiaal   en moderne  audiovisuele  media
 • Cijfermateriaal,  grafieken  en  tabellen kritisch analyseren en uitleggen
 • Geschreven teksten of audiovisuele documenten aan de hand van aantekeningen schriftelijk (schematisch) en mondeling samenvatten en becommentariëren
 • Voor  zichzelf  aantekeningen  maken  als voorbereiding  bijvoorbeeld van een telefoongesprek of naar aanleiding van een vergadering
 • Analyse en synthese van informatieve, preieve en argumentatieve  zakelijke teksten  via  begrijpend  lezen  (scannen  en skimmen) en de hoofdzaken ervan samen te vatten
 • Eenvoudige  (zaken)brieven (persoonlijke semi-formele,  formele) schrijven zoals een uitnodiging, regeling in verband met afspraken  en  zakenreizen,  hotel  en  stand reserveren,  felicitatie, bedanking, condoléance
 • Handelsbrieven,    faxberichten,    memoranda en –mailberichten voldoende  accuraat  en lezersgericht  schrijven  over  onderwerpen zoals   inlichtingen,   prijsaanvraag,   offerte, bestelling, verpakking, verzending, betaling, vervoer, verzekering, bank, douane
 • Een  instructie  of  aanwijzing  voor  producten of  diensten  begrijpen en schrijven in de vorm van een kattebelletje, memorandum, nota of standaarddocument
 • Zowel   nagespeelde   elementaire beroepssituaties   oefenen   (zoals rollenspel, simulatie)  als  werkelijke  communicatie (zoals  discussie, debat) aan de hand van
  actuele en socio-economische teksten
 • Blijk    geven    van    attitudes    en    vaardigheden zoals    zin    voor zelfstandigheid, accuraatheid, analytisch en synthetisch denkvermogen, resultaatsgericht werken, flexibiliteit, organisatievermogen, stijl in omgangsvormen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, assertiviteit en persoonlijke creativiteit
 • Functioneel  taalgebruik  in  diverse  contexten zoals  contacten  met officiële instanties, afspraken en regelingen, consumptie, vrije tijd...
 • Kennis van het taalsysteem (grammatica)
 • Algemene taalhandelingen
Competenties De   cursist   kan   zich   vlot   en   accuraat   mondeling   en   schriftelijk   in eenvoudige  communicatiesituaties  zowel  in  de  beroepscontext  als  in alledaagse  situaties  uitdrukken.  De  cursist  communiceert  effectief  en efficiënt  in  de  zakelijke  vreemde  taal  zowel  schriftelijk/receptief  als mondeling/productief. Bij tweegesprekken en vergaderingen kan hij zich luistervaardig  maar  ook  assertief  opstellen.  Doordat  hij  kan  notuleren en  rapporteren,  draagt  hij  ten  slotte  bij  tot  efficiënt  werkoverleg  en continuïteit in het beleid van de organisatie. Hij kan vlot en soepel een eenvoudige en courante zakelijke brief, memorandum, e-mailbericht of fax opstellen in overeenstemming met de gangbare normen. De cursist kan efficiënt teksten lezen en schrijven, aantekeningen  maken, tweegesprekken  voeren, een eenvoudige presentatie geven en bezoekers verwelkomen.
Leermaterialen

Online syllabus

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.